Ophthamed

Amocia sietnice

March 16, 2019 • ☕️ 3 min read

Sietnica je tenká vrstva, ktorá pokrýva vnútro oka. Funguje ako film vo fotoaparáte. Obraz, ktorý sa na nej vytvorí, sa posiela zrakovým nervom do zrakových centier v mozgu. Sietnica má kombinovanú výživu z vlastných ciev a z cievnej pletene, ktorá ju obklopuje. Bez cievneho zásobenia stráca schopnosť zrakového vnemu. Vnútro oka vypĺňa a na sietnicu nalieha sklovec s gélovitým obsahom. Stárnutím, ako aj niektorými chorobami, dochádza k zmenám sklovca, ktoré spôsobujú.

Zrakové vnemy - subjektívne príznaky odlúpenia sietnice

 • Poletujúce mušky sa pozorujú hlavne pri svetlom pozadí (biela stena, modré nebo). Väčšinou nie sú nebezpečné, znamenajú prítomnosť drobných vláken či dutinek v sklovci.
 • Záblesky a iskrenie vznikajú vtedy, keď vlákenko sklovca potiahne sietnicu. To už je vážnejší príznak, ktorý môže ohlasovať hrozbu či prítomnosť trhliny sietnice.
 • Vnem husto padujúcich čiernych sadzí môže sprevádzať zakrvácanie sklovca.
 • Narastajúca tmavá clona, ktorú nemožno odhrnúť pretretím oka, sa objavuje pri odlúpení sietnice. Náhle vzniknuté záblesky, husto usporiadané padajúce sadze či clona sú vážne príznaky, ktoré sú dôvodom, aby pacient vyhľadal odbornú pomoc očného špecialistu.

Sietnica má 2 základné vrstvy:

 • vnútornú vrstvu - so svetlocitlivými bunkami
 • vonkajšiu - pigmentovú vrstvu.

Na zdravom oku sú tieto vrstvy pevne spojené a sklovec sa obvykle upína pevne na okraj zrakového nervu a na okraj sietnice, menej pevne v oblasti ciev.

Odlúpenie sietnice ( amotio retinae) je chorobný stav, keď sa oddelí vrstva so svetlocitlivými bunkami od pigmentovej vrstvy. Medzi nimi sa nazhromaždí tekutina. Tým sa zhorší výživa sietnice a naruší funkcia, teda videnie.

Typy odlúpenia sietnice:

 • na podklade trhliny
 • bez trhliny
 • následkom ťahu sietnice- trakčná (rozvinuté štádium diabetickej retinopatie, po uzávere centrálnej sietnicovej žily, retinopatia nedonosených, stav po úraze)
 • následkom zápalovej tekutiny pod sietnicou - exsudatívna
 • následkom nádoru pod sietnicou

TRHLINA SIETNICE vzniká v mieste: stenčenia sietnice, kde sa k sietnici chorobne upína sklovec a ťahom spôsobí trhlinu sietnice deformácie oka pri tupom úraze

PRVÁ POMOC

K spomaleniu šírenia odlúpenia sietnice môže prispieť:

 • fyzický kľud
 • zavreté oči

Čo vás čaká u lekára

 • vyšetrenie očného pozadia po rozšírení zreníc
 • možno aj vyšetrenie ultrazvukom
 • podľa určenia typu amócie sietnice operácia alebo liečba

LIEČBA spočíva v odstránení základnej príčiny. Odlúpenie sietnice na podklade trhliny možno liečiť len operačne:

 • vonkajším prístupom plombážou/serklážou
 • vnútorným prístupom ( vitrektómiou, t.j. odstránením sklovca a ošetrením sietnice zvnútra a prípadné vyplnenie priestoru silikónovým olejom, alebo vzduchom alebo expanzným plynom)

Pri vonkajšom prístupe sa na oko našije silikónová plomba buď radiálne alebo cirkulárne - pri výskyte mnohopočetných dier sietnice môže byť aj okolo celého oka, nazýva sa serkláž. Tým, že plomba alebo serkláž vpáči vonkajšie vrstvy oka aj s pigmentovou vrstvou k odlúpenej vrstve sietnice, dôjde k prihojeniu okrajov diery. Tomu napomáhajú kryozásahy ( pomrazenie) alebo laserové ošetrenie. Tekutina, ktorá sa dostala medzi 2 vrstvy sietnice sa postupne vstrebe.

Vnútorný prístup pomocou operácie- vitrektómie- sa odstráni obsah sklovca, trhlina sa ošetrí zvnútra. Sklovec sa nahradí silikónovým olejom alebo vzduchom alebo expanzným plynom. Tieto látky sú ľahšie ako ostatná tekutina v oku, a preto pacient musí dodržiavať niekoľko dní polohu hlavy tvárou nadol, alebo v takej polohe, aby táto náplň pritláčala a rozprestierala sietnicu, kým sa prihojí. Plyn sa v dutine sklovca rozpína, obzvlášť vo vysokej nadmorskej výške. Preto majú pacienti po takejto operácii zakázaný letecký transport.

Operácia sa obvykle vykonáva v celkovej anestézii, preto musí absolvovať PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIE u: internistu a anesteziológa.

Ak pacient s odlúpením sietnice nepodstúpi operáciu, sietnica sa postupne odlúpi celá a oko oslepne.

Pravdepodobnosť úplnej úpravy zraku sa znižuje pri:

 • veľký rozsah odlúpenia sietnice
 • v prípade odlúpenia žltej škvrny
 • dlhý interval medzi vznikom amócie a operáciou

RIZIKOVÉ FAKTORY ROZVOJA ODLÚPENIA SIETNICE:

 • vysoká krátkozrakosť
 • periférne degenerácie sietnice
 • afakia ( stav bez šošovky)
 • odlúpenie sietnice na 2. oku, ev. u príbuzného
 • komplikovaná operácia sivého zákalu

PREVENCIA ODLÚPENIA SIETNICE

U rizikových očí sa treba vyhnúť prudkému tlačeniu, ťahaniu, dvíhaniu bremien a rizikovým bojovým či kontaktným športom absolvovať pravidelné preventívne kontroly u očného špecialistu event. preventívne ošetrenie laserom.

LIEČBA ODLÚPENIA SIETNICE BEZ TRHLINY

Pri trakčnom odlúpení sietnice sa volí postup pars plana vitrektomicky Pri exsudatívnom odlúpení sietnice sa lieči zápal, alebo iná príčina nazhromaždenia tekutiny medzi dvomi základnými vrstvami sietnice.